ANUNŢ ORGANIZARE CONCURS

          Filiala Județeană Neamț a Asociației Comunelor din România organizează concurs pentru ocuparea următorului post contractual vacant:

 • 1 post de secretar, grad profesional asistent, la Direcția de audit public intern din cadrul Filialei Județene Neamț a Asociației Comunelor din România – perioadă nedeterminată.

          Concursul se organizează conform prevederilor Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286/2011, cu modificările şi completările ulterioare.

       Date privind desfăşurarea concursului pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a postului vacant scos la concurs:

Denumirea postului scos la concurs:

 •   1 post de secretar, grad profesional asistent, la Direcția de audit public intern din cadrul Filialei Județene Neamț a Asociației Comunelor din România – perioadă nedeterminată.
 1. Date referitoare la conţinutul şi depunerea dosarelor de avizare/participare la concurs:
 • documentele aferente dosarului de avizare, conform prevederilor pct. 2.3.4.1.1. din Normele generale privind exercitarea activităţii de audit public intern, aprobate prin H.G. nr. 1086/2013:
 1. curriculum vitae;
 2. declaraţia privind respectarea prevederilor art. 22 din Legea nr. 672/2002, referitoare la incompatibilităţile auditorilor interni (model anexat);
 3. documentele prevăzute la art. 6 din Anexa la H.G. nr. 286/2011:
 • cerere de înscriere adresată președintelui Filialei Județene Neamț a Asociației Comunelor din România;
 • actul de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii (copie);
 • documente care să ateste nivelul studiilor și alte acte care atestă efectuarea unor specializări (copii);
 • carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţe care atestă vechimea în specialitatea studiilor (copie);
 • cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
 • adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate.
 • dosarele de participare la concurs se depun la sediul Filialei Județene Neamț a Asociației Comunelor din România situat în str. Orizontului, nr.58, localitatea Săbăoani, judeţul Neamț, până la data de 25.05.2018, ora 16:30 [publicarea să se facă pe 11.05.2018 – termen de minimum 10 zile lucrătoare de la data publicării anunțului pentru ocuparea unui post vacant – art. 19 alin. (1)].
 1. Condiţii pentru participarea la concurs:
  • condiţiile generale: sunt cele prevăzute la art. 3 din Regulamentul-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, aprobat prin H.G. nr. 286/2011, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv:
  • are cetăţenia română, cetăţenia altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
  • cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 • are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • are capacitate deplină de exerciţiu;
 • are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
  • îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
  • nu a fost condamnat(ă) definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.    
  • condiţii specifice:
  • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalente, în ştiinţe/domeniul economic și/sau juridic;      
  • experienţă în specialitatea studiilor de minimum 1 an;
  • cunoştinţe de utilizare a aplicaţiei Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint şi Outlook);
  • disponibilitatea la deplasări frecvente în comunele din judeţul Neamț aflate în aria de responsabilitate a Direcției de audit public intern, precum şi, ocazional, pe teritoriul naţional, conform programelor de pregătire profesională planificate;

      c) Date referitoare la tipul probelor de concurs, locul, data şi ora desfăşurării acestora:

 

          Concursul se desfăşoară prin susţinerea a două probe, respectiv proba scrisă şi interviul:

 • proba scrisă se va desfăşura la sediul Primăriei comunei Săbăoani, localitatea Săbăoani, str. Orizontului, nr. 58, județul Neamț, în data de 05.06.2018, începând cu ora 10.00;
 • interviul se va desfăşura la sediul Primăriei comunei Săbăoani, localitatea Săbăoani, str. Orizontului, nr. 58, județul Neamț, în data de 11.06.2018, începând cu ora 10.00 – [art. 24 alin. (5) din H.G. nr. 286/2011 - interviul se susține într-un termen de maximum 4 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise și/sau probei practice, după caz] (la interviu pot participa numai candidaţii care au obținut minimum 50 de puncte la proba scrisă; în cadrul probei interviului se va efectua și testarea cunoștințelor de operare PC). Sunt admiși la interviu candidații care au obținut minimum 50 de puncte.

 

d) Calendarul desfăşurării concursului:

 • data limită de depunere a dosarelor de avizare/participare la concurs: 25.05.2018, ora 16:30; [art. 19 alin. (1) din H.G. 286/2011 – în vederea participării la concurs, candidații depun dosarul de concurs în termen de 10 zile lucrătoare de la data afișării anunțului pentru ocuparea unui post vacant]
 • data de afişare a rezultatelor selecţiei dosarelor: 29.05.2018;[art. 19 alin. (2) din H.G. nr. 286/2011 – în termen de maximum două zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a dosarelor în cazul concursului pentru ocuparea unui post vacant, comisia de concurs are obligația de a selecta dosarele de concurs pe baza îndeplinirii condițiilor de participare]
 • data susţinerii probei scrise (prima probă a concursului): 05.06.2018, începând cu ora 10:00;
 • data de afișare a rezultatelor la proba scrisă: 07.06.2018;
 • data susţinerii interviului (a două probă a concursului): 11.06.2018, începând cu ora 10:00;
 • data afișării rezultatelor finale ale concursului: 13.06.2018.
 • termenul de afişare a rezultatelor după fiecare probă de concurs: cel mult o zi lucrătoare de la finalizarea fiecărei probe;
 • termenele în care se pot depune contestaţiile: cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatelor fiecărei probe de concurs (proba scrisă şi interviul);
 • termenele de afişare a rezultatelor contestaţiilor: maximum o zi lucrătoare de la expirarea termenelor de depunere a contestaţiilor;
 • termenul de afişare a rezultatelor finale: maximum 2 zile lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestaţiilor pentru ultima probă de concurs;
 • rezultatele selecţiei dosarelor, la probele de concurs, precum şi rezultatele eventualelor contestaţii se vor afişa, în termenele menţionate mai sus, la sediul Direcției de audit public intern din cadrul Filialei Județene Neamț a Asociației Comunelor din România situat în str. Orizontului, nr. 58, localitatea Săbăoani, judeţul Neamț, precum şi pe pagina de internet www.acorneamt.ro.

Activitatea candidatului admis la concursul organizat pentru ocuparea postului de secretar se va desfășura efectiv începând cu 15.06.2018.

 

e)Bibliografia pentru concurs:

 

Bibliografia pentru postul de secretar

 

 1. Organizarea și funcționarea Filialei Județene Neamț a Asociației Comunelor din România și a structurii de audit de la nivelul acesteia:
 • O.G. nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, cu modificările și completările ulterioare;
 • Statutul Asociației Comunelor din România, aprobat prin Hotărârea Adunării generale a Asociației nr. 1/16.02.2014, disponibil pe pagina de internet a Asociației, în secțiunea ”Documente A.Co.R.”, la următoarea adresa: https://acor.ro/documente-acor;
 • Statutul Filialei Județene Neamț a Asociației Comunelor din România, aprobat prin Hotărârea Adunării generale a Filialei nr. 4/22.01.2016, disponibil pe pagina de internet a Filialei, în secțiunea ”A.CO.R”, la următoarea adresă: https://www.acorneamt.ro/a-co-r/statutul-filialei-neamt/;
 • Legea nr. 672/2002 privind auditul public intern, republicată, cu modificările ulterioare;
 • Normele generale privind exercitarea activităţii de audit public intern, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1086/2013;
 • Hotărârea Guvernului nr. 1183/2012 pentru aprobarea Normelor privind sistemul de cooperare pentru asigurarea funcției de audit public intern;
 • Ordinul comun al ministrului administrației și internelor și al ministrului finanțelor publice nr. 232/2477/2010;
 • Ministerul Finanțelor Publice, Unitatea Centrală de Armonizare pentru Auditul Public intern, 2016 – Îndrumar privind modul de realizare a planificării anuale și multianuale la nivelul entităților publice locale/structurile asociative care au organizată funcția de audit public intern în sistem de cooperare;
 • Ministerul Finanțelor Publice, Unitatea Centrală de Armonizare pentru Auditul Public intern, 2016 – Îndrumar privind modalitatea de dimensionare a structurii de audit public intern la nivelul entității publice locale/structurii asociative organizatoare;
 • Ministerul Finanțelor Publice, Unitatea Centrală de Armonizare pentru Auditul Public intern, 2016 – Îndrumar privind modalitatea de realizare a decontului de cheltuieli între entitatea publică locală/structura asociativă organizatoare și entitățile publice partenere în acordul de cooperare.

 

 1. Derularea activităților specifice de secretariat la nivelul structurii de audit public intern:
 • Legea nr. 16/1996 – Legea arhivelor naționale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • Instrucțiuni privind activitatea de arhivă la creatorii și deținătorii de documente – aprobate de conducerea Arhivelor Naționale prin Ordinul de zi nr. 217/1996;
 • O.M.F.P nr. 2634/2015 privind documentele financiar-contabile;
 • H.G. nr. 1860/2006 privind drepturile și obligațiile personalului autorităților și instituțiilor pe perioada delegării și detașării în altă localitate, precum și în cazul deplasării, în cadrul localității, in interesul serviciului, cu modificările și completările ulterioare;
 • Decret nr. 209/1976 pentru aprobarea Regulamentului operațiilor de casă ale unităților socialiste;
 • H.G. nr. 264/2003 privind stabilirea acțiunilor și categoriilor de cheltuieli, criteriilor, procedurilor și limitelor pentru efectuarea de plăți în avans din fonduri publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • H.G nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • Ordinul ministrului muncii și solidarității sociale nr. 64/2003 pentru aprobarea modelului-cadru al contractului individual de muncă;

 

 1. Domeniul administrației publice locale și domeniul financiar-contabil:
 • Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale, cu modificările şi completările ulterioare;

 

Tematica pentru concurs:

 

 

 1. Tematica concursului pentru ocuparea postului de secretar, grad profesional asistent:
 1. Organizarea și funcționarea Filialei Județene Neamț a Asociației Comunelor din România și a structurii de audit de la nivelul acesteia:
 1. Dispoziții generale în materia asociațiilor și fundațiilor;
 2. Organizarea și funcționarea asociației – adunarea generală, consiliu director și cenzorul/comisia de cenzori;
 3. Obținerea statutului de utilitate publică a asociațiilor, fundațiilor și federațiilor – condiții, statut, drepturi și obligații;
 4. Veniturile asociațiilor și fundațiilor;
 5. Registrul național al persoanelor juridice fără scop patrimonial;
 6. Dispoziții generale din Statutul Asociației Comunelor din România;
 7. Formele și mijloacele de realizare a obiectivelor Asociației Comunelor din România;
 8. Modul de dobândire/pierdere a calității de membru; drepturile și obligațiile membrilor Asociației Comunelor din România;
 9. Atribuțiile organelor Asociației Comunelor din România – Adunarea generală, Consiliul director, Comitetul operativ, cenzorul sau Comisia de cenzori;
 10. Categoriile de resurse patrimoniale ale Asociației Comunelor din România;
 11. Dispoziții generale din Statutul Filialei Județene Neamț a Asociației Comunelor din România;
 12. Formele și mijloacele de realizare a obiectivelor Filialei Județene Neamț a Asociației Comunelor din România;
 13. Modul de dobândire/pierdere a calității de membru; drepturile și obligațiile comunelor membre ale Filialei Județene Neamț a A.Co.R.;
 14. Atribuțiile organelor Filialei Județene Neamț a A.Co.R. – Adunarea generală, Consiliul director, cenzorul/Comisia de cenzori;
 15. Categoriile de resurse patrimoniale ale Filialei Județene Neamț a A.Co.R.;
 16. Definirea termenilor cu care operează auditul public intern;
 17. Organizarea auditului public intern: Unitatea Centrală de Armonizare pentru Auditul Public Intern; entitățile publice locale/structurile asociative organizatoare; compartimentele de audit public intern constituite la nivelul entităților publice/structurilor asociative organizatoare;
 18. Organizarea auditului public intern în sistem de cooperare – condițiile și termenii cooperării; acordul de cooperare; organizarea compartimentului de audit public intern; drepturile și obligațiile entităților publice partenere; finanțarea și decontarea cheltuielilor ocazionate de sistemul de cooperare;
 19. Planificarea activității de audit public intern – elaborarea planului anual și multianual de audit intern la nivelul fiecărei entități publice partenere și la nivelul structurii asociative organizatoare;
 20. Realizarea activității de audit public intern – modalitatea de desfășurare a misiunilor de asigurare, a misiunilor de consiliere și a misiunilor de evaluare;
 21. Raportarea activității de audit public intern – raportarea la finalul fiecărei misiuni de audit public intern și raportarea anuală;

 

 1. Derularea activităților specifice de secretariat la nivelul structurii de audit public intern:
  1. Obligațiile creatorilor și deținătorilor de documente;
  2. Răspunderi și sancțiuni prevăzute de Legea nr. 16/1996 - Legea arhivelor naționale;
  3. Cheltuielile de transport în cazul delegării sau detașării în altă localitate;
  4. Acordarea de avansuri în numerar și decontarea lor, conform dispozițiilor din Decretul nr. 209/1976;
  5. Organizarea concursului de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant pentru personalul contractual – conform dispozițiilor din H.G. nr. 286/2011;
  6. Desfășurarea concursului pentru ocuparea unui post vacant sau temporar vacant corespunzător unei funcții contractuale - conform dispozițiilor din H.G. nr. 286/2011;
  7. Încheierea contractului individual de muncă – dispoziții obligatorii/clauze esențiale ale unui contract individual de muncă;
  8. Drepturile și obligațiile angajatorului și cele ale salariaților;
  9. Modificarea, suspendarea și încetarea contractului individual de muncă;
  10. Contractul individual de muncă pe durată determinată;
  11. Timpul de muncă și timpul de odihnă al salariaților;
  12. Regulamentul intern, răspunderea disciplinară, patrimonială, contravențională și penală a salariaților precum și, după caz, a angajatorului.

 

 1. Domeniul administrației publice locale și domeniul financiar-contabil:
 1. Structurile asociative ale autorităților administrației publice locale;
 2. Autoritățile administrației publice locale: consiliile locale și primarii;
 3. Atribuțiile și funcționarea consiliului local;
 4. Atribuțiile primarului;
 5. Instituțiile, serviciile publice de interes local și aparatul de specialitate al primarului;
 6. Actele autorităților administrației publice locale și comunicarea acestora;
 7. Secretarii unităților administrativ-teritoriale;
 8. Bunuri și lucrări publice;
 9. Definirea termenilor privind finanțele publice locale;
 10. Veniturile și cheltuielile bugetare;
 11. Principii, reguli și responsabilități în procesul bugetar;
 12. Procesul bugetar;
 13. Finanțarea instituțiilor publice;
 14. Comitetul pentru finanțele publice locale;
 15. Situațiile financiare ale instituțiilor publice;
 16. Angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor – reguli specifice din O.M.F.P. nr. 1792/2002.

 

g)Detaliile privind documentele solicitate, condiţiile generale şi specifice, calendarul desfăşurării concursului şi bibliografia sunt afişate la sediul Direcției de audit public intern din cadrul Filialei Județene Neamț a Asociației Comunelor din România, situat în str. Orizontului, nr.58, localitatea Săbăoani, judeţul Neamț, și pe pagina de Internet a Filialei Județene Neamț a A.Co.R., www.acorneamt.ro.

Informaţii suplimentare pot fi obţinute la tel. 0233.735391/0761545954, în zilele lucrătoare, între orele 08.30 – 16.30.

 

Președinte,

Filiala Județeană Neamț a Asociației Comunelor din România

ing.Valeria Dascălu

Primarul comunei Săbăoani

Județul Neamț

 

 

 

Declaraţie privind respectarea prevederilor art.22 din Legea nr. 672/2002, referitoare la incompatibilitatea auditorilor interni

 

Subsemnatul (a)________________________, domiciliat(ă) în localitatea ______________, str._____________, nr.___, bl.____, sc._____, et.____, ap.____, jud._________________, legitimat (ă) cu CI/BI, seria ____, nr._________, CNP _____________________, prin prezenta, sub sancţiunea Codului penal privind falsul în declaraţii, declar pe propria răspundere că nu sunt soț/soție, rudă sau afin(ă) până la gradul al patrulea inclusiv cu conducerea Filialei Județene Neamț a Asociaţiei Comunelor din România şi cunosc faptul că în acest caz nu pot ocupa funcţia de execuție de auditor intern în cadrul Serviciului de audit public intern. 

Cunosc faptul că nu pot fi desemnat(ă) să efectuez misiuni de audit public intern la o structură/entitate publică dacă sunt soț/soție, rudă sau afin(ă) până la gradul al patrulea inclusiv cu conducătorul acesteia sau cu membrii organului de conducere colectivă. 

Declar că nu sunt implicat(ă) în vreun fel în îndeplinirea activităților pe care în mod potențial le pot audita și nici în elaborarea și implementarea sistemelor de control intern al entităților publice mai sus menţionate, nu am responsabilități în derularea programelor și proiectelor finanțate integral sau parțial de Uniunea Europeană, nu sunt implicat(ă) în auditarea unor programe de acest fel. De asemenea, cunosc faptul că nu trebuie să mi se încredințeze misiuni de audit public intern în sectoarele de activitate în care am deținut funcții sau am fost implicat(ă)în alt mod și cunosc faptul că această interdicție se poate ridica numai după trecerea unei perioade de 3 ani. 

 În situaţia în care mă voi regăsi în una dintre situațiile de incompatibilitate menţionate în prezenta, înţeleg că am obligaţia de a informa de îndată, în scris, conducerea Filialei Județene Neamț a Asociaţiei Comunelor din România și șeful structurii de audit public intern. 

 

Data:.................2018                                                              Semnătura,

 

 

ANUNŢ ORGANIZARE CONCURS

 

         Filiala Județeană Neamț a Asociației Comunelor din România anunță scoaterea la concurs a următoarelor posturi contractuale:

a) 1 post de auditor intern, grad profesional principal, în cadrul Direcției de audit public intern a Filialei Județene Neamț a Asociației Comunelor din România – perioadă nedeterminată;

b) 1 post de auditor intern, grad profesional asistent, în cadrul Direcției de audit public intern a Filialei Județene Neamț a Asociației Comunelor din România – perioadă determinată;

         Concursul se organizează conform prevederilor Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286/2011, cu modificările şi completările ulterioare.

         La concursul pentru ocuparea posturilor de auditor intern pot participa numai candidaţii care au fost avizaţi favorabil la interviul de avizare, susţinut conform pct. 2.3.4.1. din Normele generale privind exercitarea activităţii de audit public intern, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1086/2013.

        Date privind desfăşurarea interviului de avizare şi a concursului pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată/determinată a posturilor vacante scoase la concurs:

Denumirea posturilor scoase la concurs:

- 1 post de auditor intern, grad profesional principal, în cadrul Direcției de audit public intern a Filialei Județene Neamț a Asociației Comunelor din România – perioadă nedeterminată;

- 1 post de auditor intern, grad profesional asistent, în cadrul Direcției de audit public intern a Filialei Județene Neamț a Asociației Comunelor din România – perioadă determinată;

a)    Date referitoare la conţinutul şi depunerea dosarelor de avizare/participare la concurs:

-       documentele aferente dosarului de avizare, conform prevederilor pct. 2.3.4.1.1. din Normele generale privind exercitarea activităţii de audit public intern, aprobate prin H.G. nr. 1086/2013:

1.     curriculum vitae;

2.     declaraţia privind respectarea prevederilor art. 22 din Legea nr. 672/2002, referitoare la incompatibilităţile auditorilor interni (model anexat);

3.     o lucrare în domeniul auditului public intern privind executarea misiunilor de audit intern de asigurare;

4.     2 (două) scrisori de recomandare de la persoane cu experienţă în domeniul auditului intern;

5.     documentele prevăzute la art. 6 din Anexa la H.G. nr. 286/2011:

-       cerere de înscriere adresată președintelui Filialei Județene Neamț a Asociației Comunelor din România;

-       actul de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii (copie);

-       documente care să ateste nivelul studiilor și alte acte care atestă efectuarea unor specializări (copii);

-       carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţe care atestă vechimea în specialitatea studiilor (copie);

-       cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;

-       adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate.

-       dosarele de avizare și cele de participare la concurs se depun la sediul Filialei Județene Neamț a Asociației Comunelor din România situat în str. Orizontului, nr.58, localitatea Săbăoani, judeţul Neamț, până la data de 05.02.2018, ora 16:30 [publicarea să se facă pe 19.01.2018 – termen de minimum 10 zile lucrătoare de la data publicării anunțului pentru ocuparea unui post vacant – art. 19 alin. (1)].

b)    Condiţii pentru participarea la concurs:

-       condiţiile generale: sunt cele prevăzute la art. 3 din Regulamentul-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, aprobat prin H.G. nr. 286/2011, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv:

-      are cetăţenia română, cetăţenia altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;

-      cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

-      are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

-      are capacitate deplină de exerciţiu;

-      are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;

-      îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;

-      nu a fost condamnat(ă) definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

-      condiţii specifice:

-      studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalente, în ştiinţe/domeniul economic și/sau juridic;     

-      experienţă în specialitatea studiilor:

§  minimum 1 an pentru auditorul intern, grad profesional asistent;

§  minimum 5 ani pentru auditorul intern, grad profesional principal.

-      cunoştinţe de utilizare a aplicaţiei Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint şi Outlook);

-      disponibilitatea la deplasări frecvente în comunele din judeţul Neamț aflate în aria de responsabilitate a Direcției de audit public intern, precum şi, ocazional, pe teritoriul naţional, conform programelor de pregătire profesională planificate;

-      obţinerea avizului favorabil la interviul de avizare, susţinut conform pct. 2.3.4.1. din Normele generale privind exercitarea activităţii de audit public intern, aprobate prin H.G. nr. 1086/2013;

        c) Date referitoare la interviul de avizare şi tipul probelor de concurs, locul, data şi ora desfăşurării acestora:

1. Privind interviul de avizare:

Interviul de avizare se susţine numai de către candidaţii care au fost declaraţi admiși la selecţia dosarelor. Acesta constă în susţinerea de către candidaţi a lucrării depuse în domeniul auditului intern privind executarea misiunilor de audit public intern de asigurare.

Membrii comisiei de avizare acordă note de la 1 la 10 pentru fiecare probă (analiza lucrării și interviu) și stabilesc calificativul final astfel:

a)   slab, pentru medii sub 7;

b)  bine, pentru medii cuprinse între 7 și 9;

c)   foarte bine, pentru medii peste 9.

Avizul este favorabil pentru calificativele bine și foarte bine și nefavorabil în cazul în care se obține calificativul slab.

Obţinerea avizului favorabil constituie cerinţă obligatorie în vederea participării la probele de concurs.

Interviul de avizare se va desfăşura la sediul Primăriei comunei Săbăoani, localitatea Săbăoani, str. Orizontului, nr. 58, județul Neamț, în data de 12.02.2018, începând cu ora 10.00. [art. 7 alin. (1) din H.G. nr. 286/2011 - între data publicării și prima probă a concursului pentru ocuparea unui post vacant trebuie să treacă cel puțin 15 zile lucrătoare]

2. Privind tipul probelor de concurs:

         Concursul se desfăşoară prin susţinerea a două probe, respectiv proba scrisă şi interviul:

-       proba scrisă se va desfăşura la sediul Primăriei comunei Săbăoani, localitatea Săbăoani, str. Orizontului, nr. 58, județul Neamț, în data de 14.02.2018, începând cu ora 10.00 (la proba scrisă pot participa numai candidaţii care au primit aviz favorabil la interviul de avizare);

-       interviul se va desfăşura la sediul Primăriei comunei Săbăoani, localitatea Săbăoani, str. Orizontului, nr. 58, județul Neamț, în data de 19.02.2018, începând cu ora 10.00 – [art. 24 alin. (5) din H.G. nr. 286/2011 - interviul se susține într-un termen de maximum 4 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise și/sau probei practice, după caz] (la interviu pot participa numai candidaţii care au obținut minimum 50 de puncte la proba scrisă; în cadrul probei interviului se va efectua și testarea cunoștințelor de operare PC). Sunt admiși la interviu candidații care au obținut minimum 50 de puncte.

d) Calendarul desfăşurării concursului:

-                        data limită de depunere a dosarelor de avizare/participare la concurs: 05.02.2018, ora 16:30; [art. 19 alin. (1) din H.G. 286/2011 – în vederea participării la concurs, candidații depun dosarul de concurs în termen de 10 zile lucrătoare de la data afișării anunțului pentru ocuparea unui post vacant]

-                        data de afişare a rezultatelor selecţiei dosarelor: 06.02.2018;[art. 19 alin. (2) din H.G. nr. 286/2011 – în termen de maximum două zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a dosarelor în cazul concursului pentru ocuparea unui post vacant, comisia de concurs are obligația de a selecta dosarele de concurs pe baza îndeplinirii condițiilor de participare]

-                        data susţinerii interviului de avizare: 12.02.2018, începând cu ora 10:00;[art. 7 alin. (1) din H.G. nr. 286/2011 - între data publicării și prima probă a concursului pentru ocuparea unui post vacant trebuie să treacă cel puțin 15 zile lucrătoare]

-                        data de afişare a rezultatelor la interviul de avizare: 12.02.2018;

-                        data susţinerii probei scrise (prima probă a concursului): 14.02.2018, începând cu ora 10:00;

-                        data de afișare a rezultatelor la proba scrisă: 15.02.2018;

-                        data susţinerii interviului (a două probă a concursului): 19.02.2018, începând cu ora 10:00;

-                        data afișării rezultatelor finale ale concursului: 20.02.2018.

-       termenul de afişare a rezultatelor după fiecare probă de concurs: cel mult o zi lucrătoare de la finalizarea fiecărei probe;

-       termenele în care se pot depune contestaţiile: cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatelor fiecărei probe de concurs (proba scrisă şi interviul);

-       rezultatul interviului de avizare nu se poate contesta;

-       termenele de afişare a rezultatelor contestaţiilor: maximum o zi lucrătoare de la expirarea termenelor de depunere a contestaţiilor;

-       termenul de afişare a rezultatelor finale: maximum 2 zile lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestaţiilor pentru ultima probă de concurs;

-       rezultatele selecţiei dosarelor, rezultatele obţinute la interviul de avizare, la probele de concurs, precum şi rezultatele eventualelor contestaţii se vor afişa, în termenele menţionate mai sus, la sediul Direcției de audit public intern din cadrul Filialei Județene Neamț a Asociației Comunelor din România situat în str. Orizontului, nr. 58, localitatea Săbăoani, judeţul Neamț, precum şi pe pagina de internet www.acorneamt.ro.

       e)Bibliografia pentru concurs:

Auditor intern, grad profesional principal:

A.   Auditul public intern:

·        *** Ministerul Finanțelor Publice (MFP), 2014, Ghiduri practice pentru audit public intern;

·        *** Ministerul Finanțelor Publice (MFP), 2014,Ghid general privind metodologia specifică de derulare a misiunilor de audit public intern de regularitate/conformitate (Ordinul ministrului finanțelor publice nr 757/02.06.2014);

·        *** Ministerul Finanțelor Publice (MFP), 2014,Ghid general privind metodologia specifică de derulare a misiunilor de audit public intern de sistem (Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 758/02.06.2014);

·        Ministerul Finanțelor Publice (MFP), 2014, Îndrumar privind Evaluarea controlului intern în scopul realizării misiunilor de audit public intern;

·        *** Ministerul Finanțelor Publice (MFP), 2014, Îndrumar – Evaluarea riscurilor în pregătirea și realizarea misiunilor de audit intern;

·        *** Ministerul Finanțelor Publice (MFP), 2014, Strategia dezvoltării controlului financiar public intern în România pentru perioada 2014 – 2016;

·        Ministerul Finanțelor Publice (MFP), 2016, Îndrumar privind modul de realizare a planificării anuale și multianuale la nivelul entităților publice locale/structurilor asociative care au organizată funcția de audit public intern în sistem de cooperare;

·        Legea nr. 672/2002 privind auditul public intern, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

·        Normele generale privind exercitarea activităţii de audit public intern, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1086/2013;

·        Hotărârea Guvernului nr. 1183/2012 pentru aprobarea Normelor privind sistemul de cooperare pentru asigurarea funcției de audit public intern;

·        Hotărâre Guvernului nr. 1259/2012 pentru aprobarea Normelor privind coordonarea şi desfăşurarea proceselor de atestare naţională şi de pregătire profesională continuă a auditorilor interni din sectorul public şi a persoanelor fizice;

·        Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 252/2004 pentru aprobarea Codului privind conduita etică a auditorului intern.

 

B.    Domeniul administrației publice locale și domeniul financiar-contabil:

·        Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

·        Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

·        Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare;

·        Legea nr. 82/1991 – legea contabilităţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

·        Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale, cu modificările şi completările ulterioare;

·        Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1917/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia, cu modificările şi completările ulterioare;

·        Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii;

·        Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2634/2015 privind documentele financiar-contabile.

C.   Achiziţii publice şi valorificarea bunurilor:

·        Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice;

·        Legea nr. 101/2016 privind remediile şi căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor sectoriale şi a contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor;

·        Hotărârea Guvernului nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice.

D.   Control intern/managerial:

·        Ordonanţa Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern/managerial şi controlul financiar preventiv, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

·        Ordinul Secretariatului General al Guvernului nr. 400/2015 pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial al entităţilor publice, cu modificările şi completările ulterioare;

·        Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 923/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv şi a Codului specific de norme profesionale pentru persoanele care desfăşoară activitatea de control financiar preventiv propriu, republicat.

Auditor intern, grad profesional asistent

A.   Auditul public intern:

·        Legea nr. 672/2002 privind auditul public intern, republicată, cu modificările ulterioare;

·        Normele generale privind exercitarea activităţii de audit public intern, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1086/2013;

·        Hotărârea Guvernului nr. 1183/2012 pentru aprobarea Normelor privind sistemul de cooperare pentru asigurarea funcției de audit public intern;

·        Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 252/2004 pentru aprobarea Codului privind conduita etică a auditorului intern.

 

B.    Domeniul administrației publice locale și domeniul financiar-contabil:

·        Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

·        Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

·        Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare;

·        Legea nr. 82/1991 – legea contabilităţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

·        Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale, cu modificările şi completările ulterioare;

·        Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1917/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia, cu modificările şi completările ulterioare;

·        Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii.

C.   Achiziţii publice şi valorificarea bunurilor:

·        Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice;

·        Legea nr. 101/2016 privind remediile şi căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor sectoriale şi a contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor;

·        Hotărârea Guvernului nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice.

f) Tematica pentru concurs:

 

A.   Tematica concursului pentru ocuparea posturilor de auditor intern, grad profesional principal:

                              I.Audit public intern

1.     Definirea termenilor cu care operează auditul public intern;

2.     Organizarea auditului public intern: Unitatea Centrală de Armonizare pentru Auditul Public Intern; entitățile publice locale/structurile asociative organizatoare; compartimentele de audit public intern constituite la nivelul entităților publice/structurilor asociative organizatoare;

3.     Organizarea auditului public intern în sistem de cooperare;

4.     Auditorii interni: principiile fundamentale și regulile de conduită; atestarea auditorilor interni;

5.     Norme aplicabile compartimentului de audit public intern și auditorilor interni: norme de calificare ale auditului public intern, norme de funcționare a auditului public intern.

6.     Planificarea activității de audit public intern – elaborarea planului anual și multianual de audit intern la nivelul fiecărei entități publice partenere și la nivelul structurii asociative organizatoare;

7.     Metodologia de desfășurare a misiunilor de audit public intern: misiunile de asigurare, misiunile de consiliere, misiunile de evaluare;

8.     Carta auditului public intern;

9.     Contravenții și sancțiuni.

 

                        II.Domeniul administrației publice locale și domeniul financiar-contabil:

1.     Structurile asociative ale autorităților administrației publice locale;

2.     Autoritățile administrației publice locale: consiliile locale și primarii;

3.     Atribuțiile și funcționarea consiliului local;

4.     Atribuțiile primarului;

5.     Instituțiile, serviciile publice de interes local și aparatul de specialitate al primarului;

6.     Actele autorităților administrației publice locale și comunicarea acestora;

7.     Secretarii unităților administrativ-teritoriale;

8.     Bunuri și lucrări publice;

9.     Definirea termenilor privind finanțele publice locale;

10. Veniturile și cheltuielile bugetare;

11. Principii, reguli și responsabilități în procesul bugetar;

12. Procesul bugetar;

13. Finanțarea instituțiilor publice;

14. Comitetul pentru finanțele publice locale;

15. Dispoziții generale din Legea nr. 82/1991 – legea contabilității;

16. Organizarea și conducerea contabilității instituțiilor publice;

17. Registrele de contabilitate ale instituțiilor publice;

18. Situațiile financiare ale instituțiilor publice;

19. Contravenții și infracțiuni prevăzute de Legea nr. 82/1991 a contabilității;

20. Angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor;

21. Etapele organizării și efectuării inventarierii de natura activelor, datoriilor și capitalurilor;

22. Norme generale de întocmire și utilizare a documentelor financiar-contabile;

23. Registrele de contabilitate, documentele privind mijloacele fixe, privind bunurile de natura stocurilor, a  mijloacelor bănești și decontărilor, a salariilor și altor de personal, precum și documente privind contabilitatea generală și alte subactivități.

                    III.Achiziții publice și valorificarea bunurilor

1.     Definirea termenilor utilizați în procedura achizițiilor publice;

2.     Autorități contractante;

3.     Domeniul de aplicare al Legii nr. 98/2016;

4.     Reguli generale de participare și desfășurare a procedurilor de atribuire;

5.     Modalități de atribuire;

6.     Organizarea și desfășurarea procedurii de atribuire;

7.     Executarea contractului de achiziție publică/acordului-cadru;

8.     Cazuri specifice de încetare a contractului de achiziție publică;

9.     Contravenții și sancțiuni;

10. Dispoziții generale privind remediile și căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziție publică, a contractelor sectoriale și a contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de servicii;

11. Notificarea prealabilă;

12. Contestația formulată pe cale administrativ-jurisdicțională;

13. Calea de atac împotriva deciziilor Consiliului;

14. Sistemul de remedii judiciar.

                     IV.Control intern/managerial

1.     Constituirea structurii cu atribuții de îndrumare metodologică a implementării/dezvoltării sistemului de control intern managerial;

2.     Elaborarea programului de dezvoltare a sistemului de control intern managerial;

3.     Codul privind standardele de control intern managerial la entitățile publice (cele 16 standarde de control intern managerial);

4.     Raportarea semestrială/anuală privind stadiul implementării/dezvoltării sistemului de control intern managerial;

5.     Scopul controlului financiar preventiv și categoriile de operațiuni asupra cărora se exercită;

6.     Entitățile la care se organizează controlul financiar-preventiv;

7.     Conținutul controlului financiar-preventiv;

8.     Organizarea controlului preventiv propriu;

9.     Procedura de control;

10. Refuzul de viză.

B.    Tematica concursului pentru ocuparea postului de auditor intern, grad profesional asistent:

                           I.Auditul public intern:

1.     Definirea termenilor cu care operează auditul public intern;

2.     Organizarea auditului public intern: Unitatea Centrală de Armonizare pentru Auditul Public Intern; entitățile publice locale/structurile asociative organizatoare; compartimentele de audit public intern constituite la nivelul entităților publice/structurilor asociative organizatoare.

3.     Organizarea auditului public intern în sistem de cooperare;

4.     Auditorii interni: principiile fundamentale și regulile de conduită; atestarea auditorilor interni;

5.     Norme aplicabile compartimentului de audit public intern și auditorilor interni: norme de calificare ale auditului public intern, norme de funcționare a auditului public intern.

6.     Planificarea, realizarea și raportarea activității de audit public intern – elaborarea planului anual și multianual de audit intern la nivelul fiecărei entități publice partenere și la nivelul structurii asociative organizatoare;

7.     Metodologia de desfășurare a misiunilor de audit public intern: misiunile de asigurare, misiunile de consiliere, misiunile de evaluare;

8.     Carta auditului public intern;

9.     Contravenții și sancțiuni.

 

                        II.Domeniul administrației publice locale și domeniul financiar-contabil:

1.     Structurile asociative ale autorităților administrației publice locale;

2.     Autoritățile administrației publice locale: consiliile locale și primarii;

3.     Atribuțiile și funcționarea consiliului local;

4.     Atribuțiile primarului;

5.     Instituțiile, serviciile publice de interes local și aparatul de specialitate al primarului;

6.     Actele autorităților administrației publice locale și comunicarea acestora;

7.     Secretarii unităților administrativ-teritoriale;

8.     Bunuri și lucrări publice;

9.     Definirea termenilor privind finanțele publice locale;

10.  Veniturile și cheltuielile bugetare;

11.  Principii, reguli și responsabilități în procesul bugetar;

12.  Procesul bugetar;

13.  Finanțarea instituțiilor publice;

14.  Comitetul pentru finanțele publice locale;

15.  Dispoziții generale din Legea nr. 82/1991 – legea contabilității;

16.  Organizarea și conducerea contabilității instituțiilor publice;

17.  Registrele de contabilitate ale instituțiilor publice;

18.  Situațiile financiare ale instituțiilor publice;

19.  Contravenții și infracțiuni prevăzute de Legea nr. 82/1991 – legea contabilității;

20.  Angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor;

21.  Etapele organizării și efectuării inventarierii de natura activelor, datoriilor și capitalurilor;

 

  III.      Achiziții publice și valorificarea bunurilor

1.     Definirea termenilor utilizați în procedura achizițiilor publice;

2.     Autorități contractante;

3.     Domeniul de aplicare al Legii nr. 98/2016;

4.     Reguli generale de participare și desfășurare a procedurilor de atribuire;

5.     Modalități de atribuire;

6.     Organizarea și desfășurarea procedurii de atribuire;

7.     Executarea contractului de achiziție publică/acordului-cadru;

8.     Cazuri specifice de încetare a contractului de achiziție publică;

9.     Contravenții și sancțiuni;

10.  Dispoziții generale privind remediile și căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziție publică, a contractelor sectoriale și a contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de servicii;

11.  Notificarea prealabilă;

12.  Contestația formulată pe cale administrativ-jurisdicțională;

13.  Calea de atac împotriva deciziilor Consiliului;

14.  Sistemul de remedii judiciar.

 

g)Detaliile privind documentele solicitate, condiţiile generale şi specifice, calendarul desfăşurării concursului şi bibliografia sunt afişate la sediul Direcției de audit public intern din cadrul Filialei Județene Neamț a Asociației Comunelor din România, situat în str. Orizontului, nr.58, localitatea Săbăoani, judeţul Neamț, și pe pagina de Internet a Filialei Județene Neamț a A.Co.R., www.acorneamt.ro.

Informaţii suplimentare pot fi obţinute la tel. 0233.735391/0761545954, în zilele lucrătoare, între orele 08.30 – 16.30.

 

Președinte,

Filiala Județeană Neamț a Asociației Comunelor din România

ing.Valeria Dascălu

Primarul comunei Săbăoani

Județul Neamț

 

 

Declaraţie privind respectarea prevederilor art.22 din Legea nr. 672/2002, referitoare la incompatibilitatea auditorilor interni

 

Subsemnatul (a)________________________, domiciliat(ă) în localitatea ______________, str._____________, nr.___, bl.____, sc._____, et.____, ap.____, jud._________________, legitimat (ă) cu CI/BI, seria ____, nr._________, CNP _____________________, prin prezenta, sub sancţiunea Codului penal privind falsul în declaraţii, declar pe propria răspundere că nu sunt soț/soție, rudă sau afin(ă) până la gradul al patrulea inclusiv cu conducerea Filialei Județene Neamț a Asociaţiei Comunelor din România şi cunosc faptul că în acest caz nu pot ocupa funcţia de execuție de auditor intern în cadrul Serviciului de audit public intern. 

Cunosc faptul că nu pot fi desemnat(ă) să efectuez misiuni de audit public intern la o structură/entitate publică dacă sunt soț/soție, rudă sau afin(ă) până la gradul al patrulea inclusiv cu conducătorul acesteia sau cu membrii organului de conducere colectivă. 

Declar că nu sunt implicat(ă) în vreun fel în îndeplinirea activităților pe care în mod potențial le pot audita și nici în elaborarea și implementarea sistemelor de control intern al entităților publice mai sus menţionate, nu am responsabilități în derularea programelor și proiectelor finanțate integral sau parțial de Uniunea Europeană, nu sunt implicat(ă) în auditarea unor programe de acest fel. De asemenea, cunosc faptul că nu trebuie să mi se încredințeze misiuni de audit public intern în sectoarele de activitate în care am deținut funcții sau am fost implicat(ă)în alt mod și cunosc faptul că această interdicție se poate ridica numai după trecerea unei perioade de 3 ani. 

 În situaţia în care mă voi regăsi în una dintre situațiile de incompatibilitate menţionate în prezenta, înţeleg că am obligaţia de a informa de îndată, în scris, conducerea Filialei Județene Neamț a Asociaţiei Comunelor din România și șeful structurii de audit public intern. 

 

Data:.................2018                                                          Semnătura,

 

Concurs noiembrie-decembrie 2017

ANUNŢ ORGANIZARE CONCURS

         Filiala Județeană Neamț a Asociației Comunelor din România anunță scoaterea la concurs a următoarelor posturi contractuale:

a) 1 post de auditor intern, grad profesional asistent, la Serviciul de audit public intern din cadrul Filialei Județene Neamț a Asociației Comunelor din România – perioadă nedeterminată;

         Concursul se organizează conform prevederilor Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286/2011, cu modificările şi completările ulterioare.

         La concursul pentru ocuparea posturilor de auditor intern pot participa numai candidaţii care au fost avizaţi favorabil la interviul de avizare, susţinut conform pct. 2.3.4.1. din Normele generale privind exercitarea activităţii de audit public intern, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1086/2013.

        Date privind desfăşurarea interviului de avizare şi a concursului pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a posturilor vacante scoase la concurs:

Denumirea posturilor scoase la concurs:

-       1 post de auditor intern, grad profesional asistent, la Serviciul de audit public intern din cadrul Filialei Județene Neamț a Asociației Comunelor din România – perioadă nedeterminată;

a)    Date referitoare la conţinutul şi depunerea dosarelor de avizare/participare la concurs:

-       documentele aferente dosarului de avizare, conform prevederilor pct. 2.3.4.1.1. din Normele generale privind exercitarea activităţii de audit public intern, aprobate prin H.G. nr. 1086/2013:

1.     curriculum vitae;

2.     declaraţia privind respectarea prevederilor art. 22 din Legea nr. 672/2002, referitoare la incompatibilităţile auditorilor interni (model anexat);

3.     o lucrare în domeniul auditului public intern privind executarea misiunilor de audit intern de asigurare;

4.     2 (două) scrisori de recomandare de la persoane cu experienţă în domeniul auditului intern;

5.     documentele prevăzute la art. 6 din Anexa la H.G. nr. 286/2011:

-       cerere de înscriere adresată președintelui Filialei Județene Neamț a Asociației Comunelor din România;

-       actul de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii (copie);

-       documente care să ateste nivelul studiilor și alte acte care atestă efectuarea unor specializări (copii);

-       carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţe care atestă vechimea în specialitatea studiilor (copie);

-       cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;

-       adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate.

-       dosarele de avizare și cele de participare la concurs se depun la sediul Filialei Județene Neamț a Asociației Comunelor din România situat în str. Orizontului, nr.58, localitatea Săbăoani, judeţul Neamț, până la data de 29.11.2017, ora 16:30 [publicarea să se facă pe 14.11.2017 – termen de minimum 10 zile lucrătoare de la data publicării anunțului pentru ocuparea unui post vacant – art. 19 alin. (1)].

b)    Condiţii pentru participarea la concurs:

-       condiţiile generale: sunt cele prevăzute la art. 3 din Regulamentul-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, aprobat prin H.G. nr. 286/2011, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv:

-      are cetăţenia română, cetăţenia altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;

-      cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

-      are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

-      are capacitate deplină de exerciţiu;

-      are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;

-      îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;

-      nu a fost condamnat(ă) definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

-      condiţii specifice:

-      studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalente, în ştiinţe/domeniul economic și/sau juridic;     

-      experienţă în specialitatea studiilor:

§  minimum 1 an pentru auditorul intern, grad profesional asistent;

-      cunoştinţe de utilizare a aplicaţiei Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint şi Outlook);

-      disponibilitatea la deplasări frecvente în comunele din judeţul Neamț aflate în aria de responsabilitate a Serviciului de audit public intern, precum şi, ocazional, pe teritoriul naţional, conform programelor de pregătire profesională planificate;

-      obţinerea avizului favorabil la interviul de avizare, susţinut conform pct. 2.3.4.1. din Normele generale privind exercitarea activităţii de audit public intern, aprobate prin H.G. nr. 1086/2013;

 c) Date referitoare la interviul de avizare şi tipul probelor de concurs, locul, data şi ora desfăşurării acestora:

1. Privind interviul de avizare:

Interviul de avizare se susţine numai de către candidaţii care au fost declaraţi admiși la selecţia dosarelor. Acesta constă în susţinerea de către candidaţi a lucrării depuse în domeniul auditului intern privind executarea misiunilor de audit public intern de asigurare.

Membrii comisiei de avizare acordă note de la 1 la 10 pentru fiecare probă (analiza lucrării și interviu) și stabilesc calificativul final astfel:

a)   slab, pentru medii sub 7;

b)  bine, pentru medii cuprinse între 7 și 9;

c)   foarte bine, pentru medii peste 9.

Avizul este favorabil pentru calificativele bine și foarte bine și nefavorabil în cazul în care se obține calificativul slab.

Obţinerea avizului favorabil constituie cerinţă obligatorie în vederea participării la probele de concurs.

Interviul de avizare se va desfăşura la sediul Primăriei comunei Săbăoani, localitatea Săbăoani, str. Orizontului, nr. 58, județul Neamț, în data de 08.12.2017, începând cu ora 10.00. [art. 7 alin. (1) din H.G. nr. 286/2011 - între data publicării și prima probă a concursului pentru ocuparea unui post vacant trebuie să treacă cel puțin 15 zile lucrătoare

2. Privind tipul probelor de concurs:

         Concursul se desfăşoară prin susţinerea a două probe, respectiv proba scrisă şi interviul:

-       proba scrisă se va desfăşura la sediul Primăriei comunei Săbăoani, localitatea Săbăoani, str. Orizontului, nr. 58, județul Neamț, în data de 12.12.2017, începând cu ora 10.00 (la proba scrisă pot participa numai candidaţii care au primit aviz favorabil la interviul de avizare);

-       interviul se va desfăşura la sediul Primăriei comunei Săbăoani, localitatea Săbăoani, str. Orizontului, nr. 58, județul Neamț, în data de 14.12.2017, începând cu ora 10.00 – [art. 24 alin. (5) din H.G. nr. 286/2011 - interviul se susține într-un termen de maximum 4 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise și/sau probei practice, după caz] (la interviu pot participa numai candidaţii care au obținut minimum 50 de puncte la proba scrisă; în cadrul probei interviului se va efectua și testarea cunoștințelor de operare PC). Sunt admiși la interviu candidații care au obținut minimum 50 de puncte.

d) Calendarul desfăşurării concursului:

-          data limită de depunere a dosarelor de avizare/participare la concurs: 29.11.2017, ora 16:30; [art. 19 alin. (1) din H.G. 286/2011 – în vederea participării la concurs, candidații depun dosarul de concurs în termen de 10 zile lucrătoare de la data afișării anunțului pentru ocuparea unui post vacant]

-           data de afişare a rezultatelor selecţiei dosarelor: 04.12.2017;[art. 19 alin. (2) din H.G. nr. 286/2011 – în termen de maximum două zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a dosarelor în cazul concursului pentru ocuparea unui post vacant, comisia de concurs are obligația de a selecta dosarele de concurs pe baza îndeplinirii condițiilor de participare]

-           data susţinerii interviului de avizare: 08.12.2017, începând cu ora 10:00;[art. 7 alin. (1) din H.G. nr. 286/2011 - între data publicării și prima probă a concursului pentru ocuparea unui post vacant trebuie să treacă cel puțin 15 zile lucrătoare]

-            data de afişare a rezultatelor la interviul de avizare: 08.12.2017;

-            data susţinerii probei scrise (prima probă a concursului): 12.12.2017, începând cu ora 10:00;

-            data de afișare a rezultatelor la proba scrisă: 13.12.2017;

-            data susţinerii interviului (a două probă a concursului): 14.12.2017, începând cu ora 10:00;

-             data afișării rezultatelor finale ale concursului: 18.12.2017.

-       termenul de afişare a rezultatelor după fiecare probă de concurs: cel mult o zi lucrătoare de la finalizarea fiecărei probe;

-       termenele în care se pot depune contestaţiile: cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatelor fiecărei probe de concurs (proba scrisă şi interviul);

-       rezultatul interviului de avizare nu se poate contesta;

-       termenele de afişare a rezultatelor contestaţiilor: maximum o zi lucrătoare de la expirarea termenelor de depunere a contestaţiilor;

-       termenul de afişare a rezultatelor finale: maximum 2 zile lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestaţiilor pentru ultima probă de concurs;

-       rezultatele selecţiei dosarelor, rezultatele obţinute la interviul de avizare, la probele de concurs, precum şi rezultatele eventualelor contestaţii se vor afişa, în termenele menţionate mai sus, la sediul Serviciului de audit public intern din cadrul Filialei Județene Neamț a Asociației Comunelor din România situat în str. Orizontului, nr. 58, localitatea Săbăoani, judeţul Neamț, precum şi pe pagina de internet www.acorneamt.ro.

        e)Bibliografia pentru concurs:

Auditor intern, grad profesional asistent

A.   Auditul public intern:

·        Legea nr. 672/2002 privind auditul public intern, republicată, cu modificările ulterioare;

·        Normele generale privind exercitarea activităţii de audit public intern, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1086/2013;

·        Hotărârea Guvernului nr. 1183/2012 pentru aprobarea Normelor privind sistemul de cooperare pentru asigurarea funcției de audit public intern;

·        Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 252/2004 pentru aprobarea Codului privind conduita etică a auditorului intern.

B.    Domeniul administrației publice locale și domeniul financiar-contabil:

·        Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

·        Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

·        Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare;

·        Legea nr. 82/1991 – legea contabilităţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

·        Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale, cu modificările şi completările ulterioare;

·        Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1917/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia, cu modificările şi completările ulterioare;

·        Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii.

C.   Achiziţii publice şi valorificarea bunurilor:

·        Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice;

·        Legea nr. 101/2016 privind remediile şi căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor sectoriale şi a contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor;

·        Hotărârea Guvernului nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice.

f) Tematica pentru concurs:

A.   Tematica concursului pentru ocuparea postului de auditor intern, grad profesional asistent:

                           I.Auditul public intern:

1.     Definirea termenilor cu care operează auditul public intern;

2.     Organizarea auditului public intern: Unitatea Centrală de Armonizare pentru Auditul Public Intern; entitățile publice locale/structurile asociative organizatoare; compartimentele de audit public intern constituite la nivelul entităților publice/structurilor asociative organizatoare.

3.     Organizarea auditului public intern în sistem de cooperare;

4.     Auditorii interni: principiile fundamentale și regulile de conduită; atestarea auditorilor interni;

5.     Norme aplicabile compartimentului de audit public intern și auditorilor interni: norme de calificare ale auditului public intern, norme de funcționare a auditului public intern.

6.     Planificarea, realizarea și raportarea activității de audit public intern – elaborarea planului anual și multianual de audit intern la nivelul fiecărei entități publice partenere și la nivelul structurii asociative organizatoare;

7.     Metodologia de desfășurare a misiunilor de audit public intern: misiunile de asigurare, misiunile de consiliere, misiunile de evaluare;

8.     Carta auditului public intern;

9.     Contravenții și sancțiuni.

   II.Domeniul administrației publice locale și domeniul financiar-contabil:

1.     Structurile asociative ale autorităților administrației publice locale;

2.     Autoritățile administrației publice locale: consiliile locale și primarii;

3.     Atribuțiile și funcționarea consiliului local;

4.     Atribuțiile primarului;

5.     Instituțiile, serviciile publice de interes local și aparatul de specialitate al primarului;

6.     Actele autorităților administrației publice locale și comunicarea acestora;

7.     Secretarii unităților administrativ-teritoriale;

8.     Bunuri și lucrări publice;

9.     Definirea termenilor privind finanțele publice locale;

10.  Veniturile și cheltuielile bugetare;

11.  Principii, reguli și responsabilități în procesul bugetar;

12.  Procesul bugetar;

13.  Finanțarea instituțiilor publice;

14.  Comitetul pentru finanțele publice locale;

15.  Dispoziții generale din Legea nr. 82/1991 – legea contabilității;

16.  Organizarea și conducerea contabilității instituțiilor publice;

17.  Registrele de contabilitate ale instituțiilor publice;

18.  Situațiile financiare ale instituțiilor publice;

19.  Contravenții și infracțiuni prevăzute de Legea nr. 82/1991 – legea contabilității;

20.  Angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor;

21.  Etapele organizării și efectuării inventarierii de natura activelor, datoriilor și capitalurilor;

       III.      Achiziții publice și valorificarea bunurilor

1.     Definirea termenilor utilizați în procedura achizițiilor publice;

2.     Autorități contractante;

3.     Domeniul de aplicare al Legii nr. 98/2016;

4.     Reguli generale de participare și desfășurare a procedurilor de atribuire;

5.     Modalități de atribuire;

6.     Organizarea și desfășurarea procedurii de atribuire;

7.     Executarea contractului de achiziție publică/acordului-cadru;

8.     Cazuri specifice de încetare a contractului de achiziție publică;

9.     Contravenții și sancțiuni;

10.  Dispoziții generale privind remediile și căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziție publică, a contractelor sectoriale și a contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de servicii;

11.  Notificarea prealabilă;

12.  Contestația formulată pe cale administrativ-jurisdicțională;

13.  Calea de atac împotriva deciziilor Consiliului;

14.  Sistemul de remedii judiciar.

g)Detaliile privind documentele solicitate, condiţiile generale şi specifice, calendarul desfăşurării concursului şi bibliografia sunt afişate la sediul Serviciului de audit public intern din cadrul Filialei Județene Neamț a Asociației Comunelor din România, situat în str. Orizontului, nr.58, localitatea Săbăoani, judeţul Neamț, și pe pagina de Internet a Filialei Județene Neamț a A.Co.R., www.acorneamt.ro.

Informaţii suplimentare pot fi obţinute la tel. 0233.735391/0761616478, în zilele lucrătoare, între orele 08.30 – 16.30.

Președinte,

Filiala Județeană Neamț a Asociației Comunelor din România

ing.Valeria Dascălu

Primarul comunei Săbăoani

Județul Neamț

 

 

 

Declaraţie privind respectarea prevederilor art.22 din Legea nr. 672/2002, referitoare la incompatibilitatea auditorilor interni

Subsemnatul (a)________________________, domiciliat(ă) în localitatea ______________, str._____________, nr.___, bl.____, sc._____, et.____, ap.____, jud._________________, legitimat (ă) cu CI/BI, seria ____, nr._________, CNP _____________________, prin prezenta, sub sancţiunea Codului penal privind falsul în declaraţii, declar pe propria răspundere că nu sunt soț/soție, rudă sau afin(ă) până la gradul al patrulea inclusiv cu conducerea Filialei Județene Neamț a Asociaţiei Comunelor din România şi cunosc faptul că în acest caz nu pot ocupa funcţia de execuție de auditor intern în cadrul Serviciului de audit public intern. 

Cunosc faptul că nu pot fi desemnat(ă) să efectuez misiuni de audit public intern la o structură/entitate publică dacă sunt soț/soție, rudă sau afin(ă) până la gradul al patrulea inclusiv cu conducătorul acesteia sau cu membrii organului de conducere colectivă. 

Declar că nu sunt implicat(ă) în vreun fel în îndeplinirea activităților pe care în mod potențial le pot audita și nici în elaborarea și implementarea sistemelor de control intern al entităților publice mai sus menţionate, nu am responsabilități în derularea programelor și proiectelor finanțate integral sau parțial de Uniunea Europeană, nu sunt implicat(ă) în auditarea unor programe de acest fel. De asemenea, cunosc faptul că nu trebuie să mi se încredințeze misiuni de audit public intern în sectoarele de activitate în care am deținut funcții sau am fost implicat(ă)în alt mod și cunosc faptul că această interdicție se poate ridica numai după trecerea unei perioade de 3 ani. 

 În situaţia în care mă voi regăsi în una dintre situațiile de incompatibilitate menţionate în prezenta, înţeleg că am obligaţia de a informa de îndată, în scris, conducerea Filialei Județene Neamț a Asociaţiei Comunelor din România și șeful structurii de audit public intern. 

 

Data:.................2017                                                          Semnătura,

__________________________________________________________________________________________________

Concurs 07.06.2017 :

ANUNȚ ORGANIZARE CONCURS

          Filiala Județeană Neamț a Asociației Comunelor din România organizează concurs pentru ocuparea următoarelor posturi contractuale vacante:

a) 1 post de auditor intern, grad profesional principal, la Serviciul de audit public intern din cadrul Filialei Județene Neamț a Asociației Comunelor din România – perioadă nedeterminată;

b) 4 posturi de auditor intern, grad profesional asistent, la Serviciul de audit public intern din cadrul Filialei Județene Neamț a Asociației Comunelor din România – perioadă nedeterminată;

Condiţii pentru participarea la concurs:

1.     condiţiile generale: sunt cele prevăzute la art. 3 din Regulamentul-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, aprobat prin H.G. nr. 286/2011, cu modificările şi completările ulterioare:

2.     condiţii specifice:

-       condiţii specifice pentru ocuparea posturilor de auditori interni:

-       studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalente, în ştiinţe/domeniul economic și/sau juridic;      

-       experienţă în specialitatea studiilor:

§  minimum 5 ani pentru auditorul intern, grad profesional principal;

§  minimum 1 an pentru auditorul intern, grad profesional asistent;

-       cunoştinţe de utilizare a aplicaţiei Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint şi Outlook);

-       disponibilitatea la deplasări frecvente în comunele din judeţul Neamț aflate în aria de responsabilitate a Serviciului de audit public intern, precum şi, ocazional, pe teritoriul naţional, conform programelor de pregătire profesională planificate;

-       obţinerea avizului favorabil la interviul de avizare, susţinut conform pct. 2.3.4.1. din Normele generale privind exercitarea activităţii de audit public intern, aprobate prin H.G. nr. 1086/2013;

Date referitoare la desfășurarea concursului:

-       Interviul de avizare se susţine numai de către candidaţii care au fost declaraţi admiși la selecţia dosarelor și va consta în susţinerea de către candidaţi a lucrării depuse în domeniul auditului intern privind executarea misiunilor de audit intern de asigurare.

-       Data limită de depunere a dosarelor de avizare/participare la concurs26.05.2017, ora 16.30, la Sediul Filialei Județene Neamț a Asociației Comunelor din România, comuna Săbăoani, județul Neamț, str. Orizontului, nr. 58.

-       Interviul de avizare se va desfăşura la sediul Primăriei comunei Săbăoani, localitatea Săbăoani, str. Orizontului, nr. 58, județul Neamț, în data de 06.06.2017, începând cu ora 10.00.

-       Data susţinerii probei scrise: 09.06.2017, începând cu ora 10.00, iar data susținerii interviului: 15.06.2017, începând cu ora 10.00, ambele la sediul Primăriei comunei Săbăoani.

Activitatea candidaților admiși la concursul organizat pentru ocuparea posturilor de auditor intern se va desfășura efectiv începând cu 23.06.2017.

Informaţii suplimentare pot fi obţinute de pe site-ul Filialei Județene Neamț a Asociației Comunelor din România, www.acorneamt.ro, precum și de la secretarul comisiei de concurs, Toma Angela, tel. 0233735391/0761545954, în zilele lucrătoare, între orele 08.30 – 16.30.

Președinte,

Filiala Județeană Neamț a Asociației Comunelor din România,

Primar al comunei Săbăoani

ing. Valeria Dascălu 

Concurs 26.04.2017 :

 

Anunț concurs 

Auditor intern superior și auditor intern asistent (3 posturi perioadă nedeterminată)

 

Filiala Județeană Neamț a Asociației Comunelor din România anunță scoaterea la concurs a următoarelor posturi contractuale:

a) 2 posturi deauditor intern, grad profesional superior, la Serviciul de audit public intern din cadrul Filialei Județene Neamț a Asociației Comunelor din România – perioadă nedeterminată;

b) 1 post de auditor intern, grad profesional asistent, la Serviciul de audit public intern din cadrul Filialei Județene Neamț a Asociației Comunelor din România – perioadă nedeterminată;

          Concursul se organizează conform prevederilor Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286/2011, cu modificările şi completările ulterioare.

          La concursul pentru ocuparea posturilor de auditor intern pot participa numai candidaţii care au fost avizaţi favorabil la interviul de avizare, susţinut conform pct. 2.3.4.1. din Normele generale privind exercitarea activităţii de audit public intern, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1086/2013.

          Date privind desfăşurarea interviului de avizare şi a concursului pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a posturilorvacantescoase la concurs:

Denumirea posturilor scoase la concurs:

-       2 posturi deauditor intern, grad profesional superior, la Serviciul de audit public intern din cadrul Filialei Județene Neamț a Asociației Comunelor din România– perioadă nedeterminată;

-       1 post de auditor intern, grad profesional asistent, la Serviciul de audit public intern din cadrul Filialei Județene Neamț a Asociației Comunelor din România – perioadă nedeterminată;

 

a)    Date referitoare la conţinutul şi depunerea dosarelor de avizare/participare la concurs:

-       documentele aferente dosarului de avizare, conform prevederilor pct. 2.3.4.1.1. din Normele generale privind exercitarea activităţii de audit public intern, aprobate prin H.G. nr. 1086/2013:

1.     curriculum vitae;

2.     declaraţia privind respectarea prevederilor art. 22 din Legea nr. 672/2002, referitoare la incompatibilităţile auditorilor interni (model anexat);

3.     o lucrare în domeniul auditului public intern privind executarea misiunilor de audit intern de asigurare;

4.     2 (două) scrisori de recomandare de la persoane cu experienţă în domeniul auditului intern;

5.     documentele prevăzute la art. 6 din Anexa la H.G. nr. 286/2011:

-       cerere de înscriere adresată președintelui Filialei Județene Neamț a Asociației Comunelor din România;

-       actul de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii (copie);

-       documente care să ateste nivelul studiilor și alte acte care atestă efectuarea unor specializări (copii);

-       carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţe care atestă vechimea în specialitatea studiilor (copie);

-       cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;

-       adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate.

-       dosarele de avizare și cele de participare la concurs se depun la sediul Filialei Județene Neamț a Asociației Comunelor din România situat în str.Orizontului, nr.58, localitatea Săbăoani, judeţul Neamț, până la data de19.04.2017, ora 16:30 [publicarea să se facă pe 04.04.2017 – termen de minimum 10 zile lucrătoare de la data publicării anunțului pentru ocuparea unui post vacant – art. 19 alin. (1)].

 

b)    Condiţii pentru participarea la concurs:

-       condiţiile generale –pentru ocuparea posturilor de auditor intern: sunt cele prevăzute la art. 3 din Regulamentul-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, aprobat prin H.G. nr. 286/2011, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv:

-       are cetăţenia română, cetăţenia altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;

-       cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

-       are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

-       are capacitate deplină de exerciţiu;

-       are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;

-       îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;

-       nu a fost condamnat(ă) definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.       

-       condiţii specifice - pentru ocuparea posturilor de auditori interni:

-       studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalente, în ştiinţe/domeniul economic și/sau juridic;      

-       experienţă în specialitatea studiilor:

§  minimum 9 ani pentru auditorul intern, grad profesional superior;

§  minimum 1 an pentru auditorul intern, grad profesional asistent;

-       cunoştinţe de utilizare a aplicaţiei Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint şi Outlook);

-       disponibilitatea la deplasări frecvente în comunele din judeţul Neamț aflate în aria de responsabilitate a Serviciului de audit public intern, precum şi, ocazional, pe teritoriul naţional, conform programelor de pregătire profesională planificate;

-       obţinerea avizului favorabil la interviul de avizare, susţinut conform pct. 2.3.4.1. din Normele generale privind exercitarea activităţii de audit public intern, aprobate prin H.G. nr. 1086/2013;

         

c) Date referitoare la interviul de avizare şi tipul probelor de concurs, locul, data şi ora desfăşurării acestora:

 

1. Privind interviul de avizare:

Interviul de avizare se susţine numai de către candidaţii care au fost declaraţi admiși la selecţia dosarelor. Acesta constă în susţinerea de către candidaţi a lucrării depuse în domeniul auditului intern privind executarea misiunilor de audit public intern de asigurare.

Membrii comisiei de avizare acordă note de la 1 la 10 pentru fiecare probă (analiza lucrării și interviu) și stabilesc calificativul final astfel:

a)  slab, pentru medii sub 7;

b)  bine, pentru medii cuprinse între 7 și 9;

c)   foarte bine, pentru medii peste 9.

Avizul este favorabil pentru calificativele bine și foarte bine și nefavorabil în cazul în care se obține calificativul slab.

Obţinerea avizului favorabil constituie cerinţă obligatorie în vederea participării la probele de concurs.

Interviul de avizare se va desfăşura la sediul Primăriei comunei Săbăoani, localitatea Săbăoani, str.Orizontului, nr.58, județul Neamț, în data de26.04.2017, începând cu ora 10.00. [art. 7 alin. (1) din H.G. nr. 286/2011 - între data publicării și prima probă a concursului pentru ocuparea unui post vacant trebuie să treacă cel puțin 15 zile lucrătoare]

 

          2. Privind tipul probelor de concurs:

          Concursul se desfăşoară prin susţinerea a două probe, respectiv proba scrisă şi interviul:

-       proba scrisă se va desfăşura la sediul Primăriei comunei Săbăoani, localitatea Săbăoani, str.Orizontului, nr.58, județul Neamț, în data de27.04.2017, începând cu ora 10.00(la proba scrisă pot participa numai candidaţii care au primit aviz favorabil la interviul de avizare);

-       interviul se va desfăşura la sediul Primăriei comunei Săbăoani, localitatea Săbăoani, str.Orizontului, nr.58, județul Neamț, în data de03.05.2017, începând cu ora 10.00 – [art. 24 alin. (5) din H.G. nr. 286/2011 - interviul se susține într-un termen de maximum 4 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise și/sau probei practice, după caz] (la interviu pot participa numai candidaţii care au obținut minimum 50 de punctela proba scrisă; în cadrul probei interviului se va efectua și testarea cunoștințelor de operare PC). Sunt admiși la interviu candidații care au obținut minimum 50 de puncte.

 

d) Calendarul desfăşurării concursului:

- data limită de depunere a dosarelor de avizare/participare la concurs19.04.2017, ora 16:30; [art. 19 alin. (1) din H.G. 286/2011 – în vederea participării la concurs, candidații depun dosarul de concurs în termen de 10 zile lucrătoare de la data afișării anunțului pentru ocuparea unui post vacant]

- data de afişare a rezultatelor selecţiei dosarelor:20.04.2017;[art. 19 alin. (2) din H.G. nr. 286/2011 – în termen de maximum două zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a dosarelor în cazul concursului pentru ocuparea unui post vacant, comisia de concurs are obligația de a selecta dosarele de concurs pe baza îndeplinirii condițiilor de participare]

- data susţinerii interviului de avizare26.04.2017, începând cu ora 10:00;[art. 7 alin. (1) din H.G. nr. 286/2011 - între data publicării și prima probă a concursului pentru ocuparea unui post vacant trebuie să treacă cel puțin 15 zile lucrătoare]

- data de afişare a rezultatelor la interviul de avizare26.04.2017;

- data susţinerii probei scrise (prima probă a concursului): 27.04.2017, începând cu ora 10:00;

- data susţinerii interviului (a două probă a concursului):03.05.2017, începând cu ora 10:00;

- data afișării rezultatelor finale ale concursului: 09.05.2017.

-       termenul de afişare a rezultatelor după fiecare probă de concurs:cel mult o zi lucrătoare de la finalizarea fiecărei probe;

-       termenele în care se pot depune contestaţiile: cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatelor fiecărei probe de concurs (proba scrisă şi interviul);

-       rezultatul interviului de avizare nu se poate contesta;

-       termenele de afişare a rezultatelor contestaţiilor: maximum o zi lucrătoare de la expirarea termenelor de depunere a contestaţiilor;

-       termenul de afişare a rezultatelor finale: maximum 2 zile lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestaţiilor pentru ultima probă de concurs;

-       rezultatele selecţiei dosarelor, rezultatele obţinute la interviul de avizare, la probele de concurs, precum şi rezultatele eventualelor contestaţii se vor afişa, în termenele menţionate mai sus, la sediul Serviciului de audit public intern din cadrul Filialei Județene Neamț a Asociației Comunelor din România situat în str.Orizontului, nr.58, localitatea Săbăoani, judeţul Neamț, precum şi pe pagina de internetwww.acorneamt.ro.

         

 

e)Bibliografia pentru concurs:

 

Auditor intern, grad profesional superior:

 

A.   Auditul public intern:

·        *** Ministerul Finanțelor Publice (MFP), 2014, Ghiduri practice pentru audit public intern;

·        *** Ministerul Finanțelor Publice (MFP), 2014,Ghid general privind metodologia specifică de derulare a misiunilor de audit public intern de regularitate/conformitate (Ordinul ministrului finanțelor publice nr 757/02.06.2014);

·        *** Ministerul Finanțelor Publice (MFP), 2014,Ghid general privind metodologia specifică de derulare a misiunilor de audit public intern de sistem (Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 758/02.06.2014);

·        Ministerul Finanțelor Publice (MFP), 2014, Îndrumar privind Evaluarea controlului intern în scopul realizării misiunilor de audit public intern;

·        *** Ministerul Finanțelor Publice (MFP), 2014, Îndrumar – Evaluarea riscurilor în pregătirea și realizarea misiunilor de audit intern;

·        *** Ministerul Finanțelor Publice (MFP), 2014, Strategia dezvoltării controlului financiar public intern în România pentru perioada 2014 – 2016;

·        Ministerul Finanțelor Publice (MFP), 2016, Îndrumar privind modul de realizare a planificării anuale și multianuale la nivelul entităților publice locale/structurilor asociative care au organizată funcția de audit public intern în sistem de cooperare;

·        Legea nr. 672/2002 privind auditul public intern, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

·        Normele generale privind exercitarea activităţii de audit public intern, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1086/2013;

·        Hotărârea Guvernului nr. 1183/2012 pentru aprobarea Normelor privind sistemul de cooperare pentru asigurarea funcției de audit public intern;

·        Hotărâre Guvernului nr. 1259/2012 pentru aprobarea Normelor privind coordonarea şi desfăşurarea proceselor de atestare naţională şi de pregătire profesională continuă a auditorilor interni din sectorul public şi a persoanelor fizice;

·        Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 252/2004 pentru aprobarea Codului privind conduita etică a auditorului intern.

 

B.   Domeniul administrației publice locale și domeniul financiar-contabil:

·        Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

·        Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

·        Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare;

·        Legea nr. 82/1991 – legea contabilităţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

·        Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale, cu modificările şi completările ulterioare;

·        Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1917/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia, cu modificările şi completările ulterioare;

·        Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii;

·        Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2634/2015 privind documentele financiar-contabile.

 

C.   Achiziţii publice şi valorificarea bunurilor:

·        Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice;

·        Legea nr. 101/2016 privind remediile şi căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor sectoriale şi a contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor;

·        Hotărârea Guvernului nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice.

 

D.   Control intern/managerial:

·        Ordonanţa Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern/managerial şi controlul financiar preventiv, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

·        Ordinul Secretariatului General al Guvernului nr. 400/2015 pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial al entităţilor publice, cu modificările şi completările ulterioare;

·        Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 923/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv şi a Codului specific de norme profesionale pentru persoanele care desfăşoară activitatea de control financiar preventiv propriu, republicat.

 

 


 

Auditor intern, grad profesional asistent

 

A.   Auditul public intern:

·        Legea nr. 672/2002 privind auditul public intern, republicată, cu modificările ulterioare;

·        Normele generale privind exercitarea activităţii de audit public intern, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1086/2013;

·        Hotărârea Guvernului nr. 1183/2012 pentru aprobarea Normelor privind sistemul de cooperare pentru asigurarea funcției de audit public intern;

·        Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 252/2004 pentru aprobarea Codului privind conduita etică a auditorului intern.

 

B.   Domeniul administrației publice locale și domeniul financiar-contabil:

·        Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

·        Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

·        Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare;

·        Legea nr. 82/1991 – legea contabilităţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

·        Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale, cu modificările şi completările ulterioare;

·        Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1917/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia, cu modificările şi completările ulterioare;

·        Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii.

 

C.   Achiziţii publice şi valorificarea bunurilor:

·        Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice;

·        Legea nr. 101/2016 privind remediile şi căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor sectoriale şi a contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor;

·        Hotărârea Guvernului nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice.

 

 

f)Tematica pentru concurs:

A.   Tematica concursului pentru ocuparea posturilor de auditor intern, grad profesional superior:

                              I.      Audit public intern

1.     Definirea termenilor cu care operează auditul public intern;

2.     Organizarea auditului public intern: Unitatea Centrală de Armonizare pentru Auditul Public Intern; entitățile publice locale/structurile asociative organizatoare; compartimentele de audit public intern constituite la nivelul entităților publice/structurilor asociative organizatoare;

3.     Organizarea auditului public intern în sistem de cooperare;

4.     Auditorii interni: principiile fundamentale și regulile de conduită; atestarea auditorilor interni;

5.     Norme aplicabile compartimentului de audit public intern și auditorilor interni: norme de calificare ale auditului public intern, norme de funcționare a auditului public intern.

6.     Planificarea activității de audit public intern – elaborarea planului anual și multianual de audit intern la nivelul fiecărei entități publice partenere și la nivelul structurii asociative organizatoare;

7.     Metodologia de desfășurare a misiunilor de audit public intern: misiunile de asigurare, misiunile de consiliere, misiunile de evaluare;

8.     Carta auditului public intern;

9.     Contravenții și sancțiuni.

                        II.         Domeniul administrației publice locale și domeniul financiar-contabil:

1.     Structurile asociative ale autorităților administrației publice locale;

2.     Autoritățile administrației publice locale: consiliile locale și primarii;

3.     Atribuțiile și funcționarea consiliului local;

4.     Atribuțiile primarului;

5.     Instituțiile, serviciile publice de interes local și aparatul de specialitate al primarului;

6.     Actele autorităților administrației publice locale și comunicarea acestora;

7.     Secretarii unităților administrativ-teritoriale;

8.     Bunuri și lucrări publice;

9.     Definirea termenilor privind finanțele publice locale;

10.                  Veniturile și cheltuielile bugetare;

11.                  Principii, reguli și responsabilități în procesul bugetar;

12.                  Procesul bugetar;

13.                  Finanțarea instituțiilor publice;

14.                  Comitetul pentru finanțele publice locale;

15.                  Dispoziții generale din Legea nr. 82/1991 – legea contabilității;

16.                  Organizarea și conducerea contabilității instituțiilor publice;

17.                  Registrele de contabilitate ale instituțiilor publice;

18.                  Situațiile financiare ale instituțiilor publice;

19.                  Contravenții și infracțiuni prevăzute de Legea nr. 82/1991 a contabilității;

20.                  Angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor;

21.                  Etapele organizării și efectuării inventarierii de natura activelor, datoriilor și capitalurilor;

22.                  Norme generale de întocmire și utilizare a documentelor financiar-contabile;

23.                  Registrele de contabilitate, documentele privind mijloacele fixe, privind bunurile de natura stocurilor, a  mijloacelor bănești și decontărilor, a salariilor și altor de personal, precum și documente privind contabilitatea generală și alte subactivități.

                    III.         Achiziții publice și valorificarea bunurilor

1.     Definirea termenilor utilizați în procedura achizițiilor publice;

2.     Autorități contractante;

3.     Domeniul de aplicare al Legii nr. 98/2016;

4.     Reguli generale de participare și desfășurare a procedurilor de atribuire;

5.     Modalități de atribuire;

6.     Organizarea și desfășurarea procedurii de atribuire;

7.     Executarea contractului de achiziție publică/acordului-cadru;

8.     Cazuri specifice de încetare a contractului de achiziție publică;

9.     Contravenții și sancțiuni;

10.                  Dispoziții generale privind remediile și căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziție publică, a contractelor sectoriale și a contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de servicii;

11.                  Notificarea prealabilă;

12.                  Contestația formulată pe cale administrativ-jurisdicțională;

13.                  Calea de atac împotriva deciziilor Consiliului;

14.                  Sistemul de remedii judiciar.

                    IV.         Control intern/managerial

1.     Constituirea structurii cu atribuții de îndrumare metodologică a implementării/dezvoltării sistemului de control intern managerial;

2.     Elaborarea programului de dezvoltare a sistemului de control intern managerial;

3.     Codul privind standardele de control intern managerial la entitățile publice (cele 16 standarde de control intern managerial);

4.     Raportarea semestrială/anuală privind stadiul implementării/dezvoltării sistemului de control intern managerial;

5.     Scopul controlului financiar preventiv și categoriile de operațiuni asupra cărora se exercită;

6.     Entitățile la care se organizează controlul financiar-preventiv;

7.     Conținutul controlului financiar-preventiv;

8.     Organizarea controlului preventiv propriu;

9.     Procedura de control;

10.                  Refuzul de viză.

B.   Tematica concursului pentru ocuparea postului de auditor intern, grad profesional asistent:

                           I.               Auditul public intern:

1.     Definirea termenilor cu care operează auditul public intern;

2.     Organizarea auditului public intern: Unitatea Centrală de Armonizare pentru Auditul Public Intern; entitățile publice locale/structurile asociative organizatoare; compartimentele de audit public intern constituite la nivelul entităților publice/structurilor asociative organizatoare.

3.     Organizarea auditului public intern în sistem de cooperare;

4.     Auditorii interni: principiile fundamentale și regulile de conduită; atestarea auditorilor interni;

5.     Norme aplicabile compartimentului de audit public intern și auditorilor interni: norme de calificare ale auditului public intern, norme de funcționare a auditului public intern.

6.     Planificarea, realizarea și raportarea activității de audit public intern – elaborarea planului anual și multianual de audit intern la nivelul fiecărei entități publice partenere și la nivelul structurii asociative organizatoare;

7.     Metodologia de desfășurare a misiunilor de audit public intern: misiunile de asigurare, misiunile de consiliere, misiunile de evaluare;

8.     Carta auditului public intern;

9.     Contravenții și sancțiuni.

 

                        II.         Domeniul administrației publice locale și domeniul financiar-contabil:

1.     Structurile asociative ale autorităților administrației publice locale;

2.     Autoritățile administrației publice locale: consiliile locale și primarii;

3.     Atribuțiile și funcționarea consiliului local;

4.     Atribuțiile primarului;

5.     Instituțiile, serviciile publice de interes local și aparatul de specialitate al primarului;

6.     Actele autorităților administrației publice locale și comunicarea acestora;

7.     Secretarii unităților administrativ-teritoriale;

8.     Bunuri și lucrări publice;

9.     Definirea termenilor privind finanțele publice locale;

10.                   Veniturile și cheltuielile bugetare;

11.                   Principii, reguli și responsabilități în procesul bugetar;

12.                   Procesul bugetar;

13.                   Finanțarea instituțiilor publice;

14.                   Comitetul pentru finanțele publice locale;

15.                   Dispoziții generale din Legea nr. 82/1991 – legea contabilității;

16.                   Organizarea și conducerea contabilității instituțiilor publice;

17.                   Registrele de contabilitate ale instituțiilor publice;

18.                   Situațiile financiare ale instituțiilor publice;

19.                   Contravenții și infracțiuni prevăzute de Legea nr. 82/1991 – legea contabilității;

20.                   Angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor;

21.                   Etapele organizării și efectuării inventarierii de natura activelor, datoriilor și capitalurilor;

 

                       III.      Achiziții publice și valorificarea bunurilor

1.     Definirea termenilor utilizați în procedura achizițiilor publice;

2.     Autorități contractante;

3.     Domeniul de aplicare al Legii nr. 98/2016;

4.     Reguli generale de participare și desfășurare a procedurilor de atribuire;

5.     Modalități de atribuire;

6.     Organizarea și desfășurarea procedurii de atribuire;

7.     Executarea contractului de achiziție publică/acordului-cadru;

8.     Cazuri specifice de încetare a contractului de achiziție publică;

9.     Contravenții și sancțiuni;

10.                   Dispoziții generale privind remediile și căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziție publică, a contractelor sectoriale și a contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de servicii;

11.                   Notificarea prealabilă;

12.                   Contestația formulată pe cale administrativ-jurisdicțională;

13.                   Calea de atac împotriva deciziilor Consiliului;

14.                   Sistemul de remedii judiciar.

 

g)Detaliile privind documentele solicitate, condiţiile generale şi specifice, calendarul desfăşurării concursului şi bibliografia sunt afişate la sediul Serviciului de audit public intern din cadrul Filialei Județene Neamț a Asociației Comunelor din România, situat în str. Orizontului, nr.58, localitatea Săbăoani, judeţul Neamț, și pe pagina de Internet a Filialei Județene Neamț a A.Co.R., www.acorneamt.ro.

Informaţii suplimentare pot fi obţinute la tel. 0233.735391/0761545954, în zilele lucrătoare, între orele 08.30 – 16.30.

 

 

 

Președinte,

Filiala Județeană Neamț a Asociației Comunelor din România

ing.Valeria Dascălu

Primarul comunei Săbăoani

Județul Neamț

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-                  !!!!!!! Prezenta declarație va fi completată fără antetul filialei

Declaraţie privind respectarea prevederilor art.22 din Legea nr. 672/2002, referitoare la incompatibilitatea auditorilor interni

 

 

Subsemnatul (a)________________________, domiciliat(ă) în localitatea ______________, str._____________, nr.___, bl.____, sc._____, et.____, ap.____, jud._________________, legitimat (ă) cu CI/BI, seria ____, nr._________, CNP _____________________, prin prezenta, sub sancţiunea Codului penal privind falsul în declaraţii, declar pe propria răspundere că nu sunt soț/soție, rudă sau afin(ă) până la gradul al patrulea inclusiv cu conducerea Filialei Județene Neamț a Asociaţiei Comunelor din România şi cunosc faptul că în acest caz nu pot ocupa funcţia de execuție de auditor intern în cadrul Serviciului de audit public intern. 

Cunosc faptul că nu pot fi desemnat(ă) să efectuez misiuni de audit public intern la o structură/entitate publică dacă sunt soț/soție, rudă sau afin(ă) până la gradul al patrulea inclusiv cu conducătorul acesteia sau cu membrii organului de conducere colectivă. 

Declar că nu sunt implicat(ă) în vreun fel în îndeplinirea activităților pe care în mod potențial le pot audita și nici în elaborarea și implementarea sistemelor de control intern al entităților publice mai sus menţionate, nu am responsabilități în derularea programelor și proiectelor finanțate integral sau parțial de Uniunea Europeană, nu sunt implicat(ă) în auditarea unor programe de acest fel. De asemenea, cunosc faptul că nu trebuie să mi se încredințeze misiuni de audit public intern în sectoarele de activitate în care am deținut funcții sau am fost implicat(ă)în alt mod și cunosc faptul că această interdicție se poate ridica numai după trecerea unei perioade de 3 ani. 

 În situaţia în care mă voi regăsi în una dintre situațiile de incompatibilitate menţionate în prezenta, înţeleg că am obligaţia de a informa de îndată, în scris, conducerea Filialei Județene Neamț a Asociaţiei Comunelor din România și șeful structurii de audit public intern. 

 

 

Data:.................2017                                                          Semnătura,

 

Concurs 06.03.2017 (avizare 3 auditori interni):

Raport final concurs - 272 din 06.03.2017.pdf (758,8 kB)

Anunt concurs.pdf (9,4 MB)Raport final concurs - 272 din 06.03.2017.pdf (758,8 kB)

PV interviu 27.02.2017.pdf (637,7 kB)

PV proba scrisa 21.02.2017.pdf (635,6 kB)

Concurs 23.11.2016 (avizare 4 auditori interni):

PROCES VERBAL DE AFIȘARE A REZULTATELOR PROBEI INTERVIU

Descarcă proces verbal: Proces verbal de afisare a rezultatelor probei interviu.pdf (386889)

PROCES VERBAL DE AFIȘARE A REZULTATELOR PROBEI SCRISE

Descarcă proces verbal: Proces verbal de afisare a rezultatelor probei scrise.pdf (379030)

PROCES VERBAL DE AFIȘARE A REZULTATELOR INTERVIULUI DE AVIZARE

Descarcă proces verbalProces-verbal de afisare a rezultatelor interviului de avizare.pdf (362,8 kB)

PROCES VERBAL SELECȚIE DOSARE AUDITORI INTERNI

Descarcă proces verbal:Pv afisare selectie dosare.pdf (143071)

ANUNȚ ORGANIZARE CONCURS

Descarcă anunț: Anunt angajare 1.docx (982808)

COMISIA DE CONCURS numită prin dispoziția nr. 21/18.10.2016